22/9/13

Ενεργητικό = Παθητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή Θέση


ΑΣ ξεκινήσουμε σήμερα με την περίφημη ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ...  Η Καθαρή Θέση αποτελείται από όλα τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση κατά την έναρξη της καθώς και τα παρακρατηθέντα κέρδη κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.

ΚΑΙ αποτελεί  ένα τρόπο μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης, ενώ υπολογίζεται αφαιρώντας από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της.
Παράδειγμα: Μία εταιρεία με 60 εκατ. ευρώ Υποχρεώσεις και 100 εκατ. Ενεργητικό, έχει Καθαρή Θέση (ή Ιδία Κεφάλαια) αξίας 40 εκατ. ευρώ.
ΟΜΩΣ ο υπολογισμός της Καθαρής Θέσης δεν είναι τόσο απλός γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί.

Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία κρατούνται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους.  Η Καθαρή θέση ονομάζεται επίσης: Ιδία Κεφάλαια  - αξία εκκαθάρισης - καθαρό Ενεργητικό -  λογιστική αξία


 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ τώρα π.χ. τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου J.P.Aβαξ πως διαμορφώνονται...
  • ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 114,81 εκατ.
Επενδύσεις σε ακίνητα: 25,6 εκατ.
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 42,2 εκατ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα για πώληση: 124,1 εκατ. ευρώ.
Λοιπά μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία: 263,9 εκατ. ευρώ.
Αποθέματα: 27,5 εκατ. ευρώ...
Απαιτήσεις από πελάτες: 496,2 εκατ.
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 130,9 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 54,6 εκατ. ευρώ.
------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 1,31 δισ. ευρώ  • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο: 45 εκατ. ευρώ
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο(αμκ): 144,7 εκατ.
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 116,1 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ μετόχων εταιρείας (α): 307,8 εκατ.
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β): 6,8 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α)+(β): 314,64 εκατ.
Μακροπρόθεσμες ομολογιακές/
δανειακές υποχρεώσεις: 279,4 εκατ. ευρώ.
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 91 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 299,11 εκατ.
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 325,65 εκατ.
---------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(δ): 995,1 εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) : 1,31 δισ. ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me