13/7/13

ΜΕΤΚΑ:- Παρουσίαση, αναφορές, εκθέσεις, πίνακες, ανάλυση...

Ας εξετάσουμε πρώτα τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της..  Στα 766,55 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού της από τα 763,3 εκατ. της 31.12.2012.

http://www.metka.gr/Uploads/Slideshow/photo1.jpg 
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 57 εκατ.. ευρώ. Αυλα περιουσιακά στοιχεία:  25.000(!!!!)ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 215,8 εκατ. ευρώ. Αποθέματα: 30,4 εκατ. ευρώ.  
  Απαιτήσεις από πελάτες: 440 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 215,8 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 122,53 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 370 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης εν ανυπαρξία διατελών, αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν σημαντικά τον δανεισμό της. Στα 88,44 εκατ. οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 800.000 ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 508 ατόμων έναντι των 521 πέρυσι.

ΜΕΤΚΑ(Ι): Αποτιμάται σε 509 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,37. Διαπραγματεύεται τώρα στα 9,8000 ευρώ, με ελάχιστο - μέγιστο 2013 σε 9,0000 και 12,7800 ευρώ.

Στη 4ετία έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 5,0700 και 12,7800 ευρώ με μέσο όρο 8,5200 ευρώ και στο +16,25%. Ο γ.δ. στο ίδιο διάστημα υποχωρεί κατά 61,77%. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,3200 και την λογιστική του στα 7,1000 ευρώ.
-------------------


 

1962 Ίδρυση της εταιρείας στο Βόλο

-------------------

Δραστηριότητες

 

 • H METKA δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα, υλοποιώντας ολοκληρωμένα μεγάλα έργα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής τους (EPC). Παράλληλα, η METKA έχει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις με ισχυρή τεχνογνωσία σε βιομηχανική παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. Το πορτοφόλιο των υπηρεσιών της ΜΕΤΚΑ επίσης συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας διαφόρων τεχνολογιών.Εικόνα Βιομηχανικής παραγωγής

 

================================================ 

Ενεργειακά Έργα


Στον ενεργειακό τομέα, η ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιείται είτε ως αποκλειστικός EPC Contractor (υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), είτε συμμετέχει σε κοινοπραξίες ανάληψης έργων με κορυφαίες εταιρείες παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού.

Τα τελευταία χρόνια η ΜΕΤΚΑ εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ανάληψη έργων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου. Οι μονάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις και ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές θερμικές μονάδες παραγωγής.. Η ΜΕΤΚΑ βρίσκεται σε διαφορετική φάση υλοποίησης οκτώ τέτοιων έργων συνολικής ισχύος περίπου 6.000MW, σε πέντε χώρες.

Η ΜΕΤΚΑ έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων Θερμικών Μονάδων με στερεά ή υγρά καύσιμα, έχοντας κεντρικό ρόλο στην κατασκευή των περισσότερων από αυτών στην Ελλάδα. Στον τομέα των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς έχει κατασκευάσει αρκετά τέτοια έργα μεγάλης κλίμακας.

Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει επίσης έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε παλαιές Συμβατικές Μονάδες.
Η υλοποίηση σύνθετων και πολύπλοκων ενεργειακών μονάδων απαιτεί το συνδυασμό των λειτουργιών Μελέτη-Προμήθεια-Κατασκευή, οι οποίες συντονίζονται από εξειδικευμένη διαχείριση έργου (Project Management).
 • Η Μελέτη περιλαμβάνει όλες τις φάσεις σχεδιασμού του έργου, δηλαδή από τη σύλληψη ως τον λεπτομερή σχεδιασμό όλων των επιμέρους τμημάτων της μονάδας.

 • Η Προμήθεια περιλαμβάνει όλες τις φάσεις προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης όλου του εξοπλισμού για την κατασκευή μιας μονάδας.

 • Η Κατασκευή περιλαμβάνει την ανέγερση στο εργοτάξιο, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία, που πραγματοποιούνται από ομάδα έργου με ειδικευμένους επιβλέποντες της εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση του έργου κατά τη φάση εγγύησης.

 =============================================

Βιομηχανική Παραγωγή


Το εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ στη Νέα Ιωνία Βόλου
 • Το μεγαλύτερο εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Βόλου, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Βόλου και σε άμεση σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου καταλαμβάνουν έκταση 80.000μ², εκ των οποίων τα 25.000μ² είναι στεγασμένα. Στο εργοστάσιο απασχολούνται 230 άτομα. Ο συνδυασμός μακρόχρονης εμπειρίας, εξειδικευμένου προσωπικού και προηγμένου τεχνολογικά εξοπλισμού, επιτρέπει την πραγματοποίηση σύνθετων εργασιών με βάση τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται συναρμολόγηση, συγκόλληση, μηχανουργική κατεργασία, αμμοβολή - βαφή.

  Ο στεγασμένος χώρος στο εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου διαθέτει τις εξής αίθουσες παραγωγής:
  • Αίθουσα διαστάσεων (25Χ240m) με δυνατότητα κατασκευής αντικειμένων βάρους έως 100 ΤΝ που διαθέτει τέσσερις (4) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος 60, 30, 15 και 10ΤΝ με ύψος γάντζου 8m
  • Αίθουσα διαστάσεων (20Χ240m) διαθέτει πέντε (5) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 20, 20, 10, 6, 5 ΤΝ με ύψος γάντζου 6 m
  • Αίθουσα διαστάσεων (20Χ240m) διαθέτει πέντε (5) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος 50, 20, 16, 6, 5 ΤΝ με ύψος γάντζου 7m & 11 m
  • Δεκαπέντε (15) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος από 2 ΤΝ έως 16ΤΝ
  • Επτά (7) προβολικούς γερανούς ανυψωτικής ικανότητος 5 ΤΝ
  • Yπαίθριο χώρο συναρμολογήσεως 2.000μ² που εξυπηρετείται από ένα γερανό Portal ανυψωτικής ικανότητας 70 ΤΝ.

Το εργοστάσιο της SERVISTEEL Α.Ε.
 • Το εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα (SERVISTEEL) Α.Ε. στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, εκτείνεται σε εμβαδόν 110.000μ² εκ των οποίων τα 9.500μ² είναι στεγασμένα, ενώ περίπου 35.000μ² αποτελούν χώρο υπαίθριας αποθήκης πρώτης ύλης (λαμαρίνας - μορφοσιδήρου). Στο εργοστάσιο πραγματοποιείται κοπή, διαμόρφωση (χάραξη και κατεργασία) λαμαρίνας ή μορφοσίδηρου. Όλος ο χώρος της αποθήκης καλύπτεται από γερανογέφυρες για άμεση εξυπηρέτηση της διακίνησης πρώτης ύλης.Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ
 • Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ περιλαμβάνουν ένα εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, συνολικής έκτασης 22.500μ² εκ των οποίων τα 11.000μ² είναι στεγασμένα και ακόμα ένα στην Καβάλα, συνολικής έκτασης 6.000μ² εκ των οποίων τα 1.500μ² είναι στεγασμένα. Τα δύο εργοστάσια εξειδικεύονται στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή εξοπλισμού όπως δεξαμενές, λέβητες, δοχεία πίεσης, πύργοι διϋλίσεως, εναλλάκτες θερμότητας και συστήματα σωληνώσεων, κυρίως για μονάδες διύλισης πετρελαίου και πετροχημικά εργοστάσια.

=========================================

 • Προφίλ


Με ισχυρή βάση την πολυετή βιομηχανική δραστηριότητά της αλλά και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως εταιρεία κατασκευής ολοκληρωμένων έργων υψηλής τεχνογνωσίας, προστιθέμενης αξίας και εξειδίκευσης στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. Με συνεχείς επενδύσεις τόσο σε νέο προσωπικό όσο και σε μηχανήματα, η ΜΕΤΚΑ ολοκλήρωσε δύσκολα έργα με ιδιαίτερα απαιτητικά τεχνολογικά πρότυπα.

Στον τομέα της Ενέργειας, η ΜΕΤΚΑ χρησιμοποίησε τη μακροχρόνια εμπειρία της στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στην βιομηχανοποίηση εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να γίνει εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία εκτελεί ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα (EPC Contractor). Με εμπειρία που εκτείνεται σε όλους τους τύπους θερμοηλεκτρικών αλλά και υδροηλεκτρικών μονάδων, η ΜΕΤΚΑ μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις στη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα εξειδικευμένης βιομηχανικής δραστηριότητας και παραγωγής, δίνουν στην ΜΕΤΚΑ απαράμιλλο πλεονέκτημα εκτέλεσης των πλέον απαιτητικών έργων, στον τομέα των έργων Υποδομής. Στον εντυπωσιακό αριθμό έργων που η ΜΕΤΚΑ εκτέλεσε ήδη από το 1965, περιλαμβάνονται υψηλής προστιθέμενης αξίας κατασκευές σε μεγάλες γέφυρες και αθλητικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό για λιμένες, ορυχεία, βιομηχανικές και πετροχημικές εγκαταστάσεις.

Σταθερή επιδίωξη αποτέλεσε μετά την εξαγορά και την ανάληψη του management το 1999 από τον Όμιλο Μυτιληναίου, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων για ανάληψη σημαντικών έργων στον Αμυντικό τομέα, μέσω συμφωνιών βιομηχανικής συμπαραγωγής με μεγάλους διεθνείς οίκους που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 

Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η ΜΕΤΚΑ αξιοποίησε το σημαντικό μηχανολογικό εξοπλισμό των δύο εργοστασίων της στο Βόλο, και τον συμπλήρωσε με νέα, τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, ενώ παράλληλα, προσέλαβε νέο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.


=====================================
 • ΕΚΘΕΣΗ(Ι):
Σε εκ νέου κάλυψη της ΜΕΤΚΑ προχωρά η Euroxx. Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο τα 13,30 ευρώ και σύσταση Overweight για τη μετοχή της. Η Euroxx ξεχωρίζει την ισχυρή παρουσία που διαθέτει η ΜΕΤΚΑ «στην διψασμένη για ενέργεια ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής». Παράλληλα τονίζει ότι συνεχίζεται η αναπλήρωση του εντυπωσιακού ανεκτέλεστου υπόλοιπου της εταιρίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η εταιρία έχει κερδίσει τα τελευταία πέντε έτη τρία συμβόλαια για έργα στην Αλγερία και από δυο σε Ιράκ, Τουρκία, Ιορδανία και Συρία.
 • ΕΚΘΕΣΗ(ΙΙ): 

Στα 13,50 ευρώ από από 12,00 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της η Piraeus Securities σε έκθεση στην οποία διατηρεί τη σύσταση outperform. Mε βάση τη νέα τιμή -στόχο η μετοχή έχει περιθώριο ανόδου της τάξης του 32%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Piraeus Sec τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ θα διαμορφωθούν στα 70,14 εκατ. ευρώ και τα έσοδα σε 548,6 εκατ.  Ως καταλύτες για την εταιρία η χρηματιστηριακή ξεχωρίζει τα νέα έργα που μπορεί να αναλάβει η ΜΕΤΚΑ. 
----------------------------------------------------------------- 

ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)


9,800


 17:25 - 12/7/2013

Μεταβολή  0,030  +0,31%
Όγκος:  32.348 Τμχ

   Κωδικός: ΜΕΤΚΛατ. Κωδικός: METKK
   Αγορά: Κύρια ΑγοράΝόμισμα: EUR
   Δείκτες ΧΑ: FTSE, FTSEA, ΓΔ, FTSEGT, FTSEGTI, FTSENTR, HELMSI, ΔΒΠ, ΣΑΓΔ
   Κλάδος ΧΑ: Μηχαν. Βιομ. Εξοπλ.


0,000 x 0 Τμχ
9,800 x 30 Τμχ
32.348
317.608,18

Interactive Γραφήματα Συνοδευτικό Υλικό
Λογιστικές Κατ/σεις Ανακοινώσεις ΧΑ
Όλες οι Πράξεις Ειδήσεις


9,560 10,070 9,560 9,819 9,770 5,33 0.0:1.0 0,06

311 51.950.600 509.115.880
0 0 0,00
 -----------------------------------------------------
 
Επεξηγήσεις  

  Τελευταίων 7 ημερών 9,560 10,640 -5,68 172.765 1.147 1.773.962
  Τελευταίων 30 ημερών 9,360 10,900 -3,92 1.097.721 5.542 11.045.967
  Τελευταίων 3 μηνών 9,360 12,700 -11,31 2.778.218 16.441 30.325.366
  Τελευταίων 6 μηνών 9,000 12,780 -10,91 7.108.533 35.867 79.199.212
  Τελευταίων 12 μηνών 5,700 12,780 50,77 15.738.673 71.077 146.387.592


  EPS Αριθμός Εκτιμήσεων 4 6 6
  EPS (Median) 1,35 1,31 1,32
  EPS GROWTH (Median) -38,91 % -2,48 % -0,65 %
  P/E (Median) 7,70 7,93 7,87
  D/Y (Μερισμ. Απόδοση) 2,41 % 3,61 % 4,81 %
  Λήξη Χρήσης 31/12/2012 31/12/2013  31/12/2014  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me