7/5/13

Πάγιο Ενεργητικό, Κέρδη εις νέον....Πάγιο Ενεργητικό: Το πάγιο Ενεργητικό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού, καθώς δείχνει την κλίμακα των εργασιών και την παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης. Τα στοιχεία του διακρίνονται σε:

* Ενσώματα (ενσώματες ακινητοποιήσεις), όπως είναι τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα έπιπλα και τα μεταφορικά μέσα

* Ασώματα (ασώματες ακινητοποιήσεις), όπως είναι οι ευρεσιτεχνίες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα.


Κέρδη εις νέον: Τα κέρδη εις νέον ή εσωτερικά κεφάλαια σε μια επιχείρηση είναι ουσιαστικά τα παρακρατηθέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.


Η διαφορά με το τακτικό αποθεματικό είναι ότι το δεύτερο το επιβάλλει ο νόμος. Είναι μία εσωτερική (internal) πηγή κεφαλαίων.

Άλλες, εξωτερικές (external) πηγές χρηματοδότησης είναι:


ΔΙΑΧΥΣΗ: Διάχυση υπάρχει όταν η καινοτομία μιας επιχείρησης (π.χ. η ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μικροκυκλώματος στους υπολογιστές) προκαλεί πληθώρα καινοτομιών και τεχνικών βελτιώσεων σε άλλες επιχειρήσεις και κλάδους.

'Ετσι, πιθανώς η καινοτόμος επιχείρηση να καρπωθεί ένα μέρος μόνο του συνολικού οφέλους της εφεύρεσης της, ενώ αντίθετα επωμίστηκε το συνολικό κόστος ανάπτυξης της.

Συνεπώς, χωρίς την κρατική επιχορήγηση, αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν αρκετά ισχυρό κίνητρο για να καινοτομήσουν.(από το http://www.euretirio.com).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me